nantokanaruzo » (Borrado) » » Comentario de janki_hiroron

なんかのことわざ?
ひろろん