c:sig_otosawa » (Borrado) » » Comentario de KOI063077

@haruki031278 あ、あの人かw
KOI063077

koi063077